MEMBER  |    |    |    |  
회원 로그인
회원 가입
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.
회원가입으로 서비스 약관개인정보 보호 정책에 동의합니다.
인성강사게시판   HOME  |  커뮤니티  | 인성강사게시판
22차(2012년) 강사양성 워크숍 대체강의안  
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카오스토리으로 보내기
  • 밴드로 보내기
작성자 관리자 작성일 12-02-07 11:51 조회 1,504 댓글 0
 
첨부 과제제출양식.hwp (19.5K) 454회 다운로드 DATE : 2017-04-04 16:38:30
확인하시고
2월 17일(금) 14:00까지 밝은청소년 메일로 
제출하시면 되겠습니다.

되도록이면 강사 한 분당 대체강의안 파일 한개로 작성하시면
감사하겠습니다. 
 

e-mail : yourscenter@hanmail.net

등록된 댓글이 없습니다.

전체게시물 270건 / 17페이지
고외숙
2012-08-07
NO. 30   |   고외숙   |   12-08-07   |   조회 : 1330
고외숙
2012-08-07
NO. 29   |   고외숙   |   12-08-07   |   조회 : 1350
고외숙
2012-08-07
NO. 28   |   고외숙   |   12-08-07   |   조회 : 1297
고외숙
2012-08-07
NO. 27   |   고외숙   |   12-08-07   |   조회 : 1337
관리자
2012-07-06
NO. 26   |   관리자   |   12-07-06   |   조회 : 1658
관리자
2012-06-21
NO. 25   |   관리자   |   12-06-21   |   조회 : 1671
관리자
2012-06-13
NO. 24   |   관리자   |   12-06-13   |   조회 : 1691
관리자
2012-06-05
NO. 23   |   관리자   |   12-06-05   |   조회 : 1504
관리자
2012-05-30
NO. 22   |   관리자   |   12-05-30   |   조회 : 1504
관리자
2012-02-07
NO. 21   |   관리자   |   12-02-07   |   조회 : 1505
고외숙
2012-02-04
NO. 20   |   고외숙   |   12-02-04   |   조회 : 1600
고외숙
2012-02-04
NO. 19   |   고외숙   |   12-02-04   |   조회 : 1548
관리자
2012-01-09
NO. 18   |   관리자   |   12-01-09   |   조회 : 1694
고외숙
2011-12-21
NO. 17   |   고외숙   |   11-12-21   |   조회 : 2611
관리자
2011-08-14
NO. 16   |   관리자   |   11-08-14   |   조회 : 2500

커뮤니티
공지사항
행사안내
언론보도
인성강사게시판
밝은청소년
청소년기를 밝고 건강하게!!
02) 776-4818
02) 723-8274
yourscenter@hanmail.net
회원가입약관    |    개인정보처리방침    |    청소년보호정책    |    이메일주소 무단수집거부    |    전체 최근게시글