MEMBER  |    |    |    |  
회원 로그인
회원 가입
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.
회원가입으로 서비스 약관개인정보 보호 정책에 동의합니다.
인성강사게시판   HOME  |  커뮤니티  | 인성강사게시판
[보고] 종로여성인력개발센터 사업설명회  
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카오스토리으로 보내기
  • 밴드로 보내기
작성자 관리자 작성일 13-04-23 13:58 조회 1,313 댓글 0
 

밝은청소년 / 인성강사게시판


밝은청소년 / 인성강사게시판

■ 사업설명회
 
기관: 종로여성인력개발센터
 
시간: 2013년 4월 5일(금) 
 
대상: 관련분야 취업을 희망하는 미취업 여성
 
주제: 청소년 인성전문 강사(직종설명회)

등록된 댓글이 없습니다.

전체게시물 270건 / 14페이지
관리자
2013-05-07
NO. 75   |   관리자   |   13-05-07   |   조회 : 1291
관리자
2013-04-29
NO. 74   |   관리자   |   13-04-29   |   조회 : 1367
관리자
0000-00-00
NO. 73   |   관리자   |   -1-11-30   |   조회 : 1284
관리자
2013-04-25
NO. 72   |   관리자   |   13-04-25   |   조회 : 1499
관리자
2013-04-24
NO. 71   |   관리자   |   13-04-24   |   조회 : 1248
관리자
2013-04-23
NO. 70   |   관리자   |   13-04-23   |   조회 : 1314
관리자
2013-04-22
NO. 69   |   관리자   |   13-04-22   |   조회 : 1345
관리자
2013-04-22
NO. 68   |   관리자   |   13-04-22   |   조회 : 1374
관리자
2013-04-10
NO. 67   |   관리자   |   13-04-10   |   조회 : 1361
관리자
2013-03-28
NO. 66   |   관리자   |   13-03-28   |   조회 : 1262
관리자
2013-03-25
NO. 65   |   관리자   |   13-03-25   |   조회 : 1234
관리자
2013-03-21
NO. 64   |   관리자   |   13-03-21   |   조회 : 1362
관리자
0000-00-00
NO. 63   |   관리자   |   -1-11-30   |   조회 : 1421
관리자
2013-03-15
NO. 62   |   관리자   |   13-03-15   |   조회 : 1718
관리자
2013-03-15
NO. 61   |   관리자   |   13-03-15   |   조회 : 1718

커뮤니티
공지사항
행사안내
언론보도
인성강사게시판
밝은청소년
청소년기를 밝고 건강하게!!
02) 776-4818
02) 723-8274
yourscenter@hanmail.net
회원가입약관    |    개인정보처리방침    |    청소년보호정책    |    이메일주소 무단수집거부    |    전체 최근게시글